Starostové pro město přátelské rodinám

BEZPEČNĚJŠÍ JABLONEC

V dnešní více propojené a citlivé době je pro občany města pocit bezpečí zcela zásadní. Musí tak být zajištěna bezpečnost ve frekventovaných lokalitách a místech, která jsou vnímána jako riziková.

Bezpečnost je velmi frekventované téma při diskuzích s veřejností. Některé situace ve městě přímo nesouvisí s kriminalitou, ale spíše s veřejným pořádkem a především s pocitem lidí, že se v dané lokalitě z nějakého důvodu necítí bezpečně.

 • Zajistíme abyste se cítili bezpečně

  • Posílíme rozpočet Městské policie tak, aby nedocházelo k odchodům stávajících strážníku a byl posílen nábor nových.
  • Spustíme projekt Bezpečný Jablonec na Nisou – internetové stránky s mapami kriminality a rizikovými místy na území města po vzoru Kolína.
  • Posílíme bezpečnost obyvatel. Zvýšenou přítomností městské policie zajistíme dohled nejen v centru města ale i na místech častého porušováním veřejného pořádku např.: v ulicích Budovatelů, Dlouhá, Táborická, Kokonínská, Horská, Lesní, Gen. Mrázka, Kamenná, Komenského, Lidická, Máchova, Na Vršku, Palackého, Podhorská, Pražská, Revoluční, Saskova, Smetanova, Soukenná, 28. října a 5. května.
  • Maximálně využijeme městský kamerový a dohlížecí systém. Zajistíme jeho rozšíření o další funkcionality.
  • Posílíme personálně i materiálně Městskou policii (účelné zvýšení počtu strážníků a obměna jejich výstrojních a oděvních součástí). Zvýšíme atraktivitu této profese.
  • Podpoříme činnost strážníků okrskářů ve všech územních částech města.
  • Podpoříme systémové terénní práce města a asistentů prevence kriminality (s primárním zaměřením na všechny části města).
  • Využijeme všechny možností při plánování a realizaci programů a projektů prevence kriminality se zvláštním zaměřením na seniory, školní mládež a další ohrožené skupiny obyvatel.
  • Podpoříme personálně a především materiálně činnost SDH Jablonec nad Nisou – Paseky a Vodní záchranné služby v letních měsících na Jablonecké přehradě.
 • Důsledně dohlédneme na dodržování veřejného pořádku ve městě

  • Budeme důsledně postihovat porušování veřejného pořádku a městských vyhlášek.
  • Zavedeme systému správců zajišťujících bezpečnost a veřejný pořádek pro všechny návštěvníky parků a veřejných sportovišť.
  • Společně s preventivními službami budeme pravidelně kontrolovat dodržování zákazu hazardu ve městě.
  • Budeme podporovat rozšiřování aktivit projektu Jablonec proti šmejdům.
  • Zavedeme pocitové mapy jako zpětnou vazbu od obyvatel města.
  • Budeme podporovat projekty na prevenci kriminality (podpora volnočasových aktivit pro mládež).
 • Zajistíme zvýšení bezpečnosti dopravy

  • Hustota obyvatel a pěšího provozu na sídlištích je mimořádně vysoká a převažuje nad provozem automobilů. Přesto se komunikace na sídlištích používají ve stejném režimu jako komunikace ve volném prostoru města. Mnozí řidiči považují za normální jezdit rychlostí blížící se 50 km/h i mezi paneláky. Na většině sídlišť jsou také umístěny Základní školy.
  • V pěších zónách, především v centru města je velmi častým jevem projíždějící nebo zaparkovaný automobil, zjevně zneužívající možnosti volného vjezdu pro zásobování, a obtěžující i ohrožující pěší obyvatele. Situace se, i přes mnohé předvolební sliby a vyjádření zástupců města, vůbec nezlepšuje.
 • Důsledná kontrola

  • V pěších zónách budeme důsledně vyžadovat dodržování vytěsnění automobilové dopravy.
  • Budeme realizovat celorepublikový program Bezpečně do školy.
  • Městská policie bude oprávnění k vjezdu pravidelně kontrolovat.

Město bez bariér

Schopnost postarat se o sociálně slabší spoluobčany, nabídnout jim adekvátní bydlení nebo sociální služby, je odrazem úrovně města. Zároveň je potřeba myslet i na část znevýhodněných obyvatel a ulehčit jim každodenní život.

 • Navážeme na projekt Jablonec město bez bariér.

  • Snížíme bariéry pro imobilní, těžce pohybově postižené a rodiče s kočárky (veřejné budovy a komunikace).
  • Zkvalitníme systém prostupného zaměstnávání (od veřejné služby, přes veřejně prospěšné práce, až k běžné práci).
  • Podpoříme aktivní začleňování sociálně vyloučených nebo vyloučením ohrožených obyvatel (senioři, rodiny s dětmi, neúplné rodiny, nízkopříjmové osoby).
  • Vytvoříme tzv. “banku dobrých vzorů“, do jejíž činnosti budeme zapojovat i menšinové organizace.
  • Podpoříme vznik a fungování tzv. nábytkové banky. Podpoříme volnočasové aktivity dětí a mládeže – podpora zájmové činnosti, nízkoprahových center a klubů a předškolních klubů (jako prevenci záškoláctví).
  • Podpoříme vznik služby “sociální sanitka”.
  • Připravíme s Libereckým krajem projekt služby pro nízkopříjmové obyvatele vyžadující sociální péči.
 • Budeme pokračovat ve finanční podpoře širokého zastoupení sociálních služeb v městě.

  • Zřídíme novou službu poradce pro seniory (seniorský ombudsman).
  • Iniciujeme vznik nové služby, která bude radit lidem v tíživé sociální situaci (SIC).
  • Budeme aktivně řešit dluhovou problematiku a exekuce formou projektů.
  • Zvýšíme kapacitu tzv. odlehčovacích služeb pro rodiny s osobami v péči (OZP).
  • Aktivně podpoříme pěstounskou péči.
  • Aktivně podpoříme služby rané péče pro děti do 7 let.
  • Ve spolupráci s Libereckým krajem budeme usilovat o zvýšení počtu ambulantních psychiatrů v Jablonci nad Nisou, zlepšíme dostupnost péče o duševní zdraví podporou stávajících organizací
 • Nastavíme pravidla sociálního bydlení města – solidární systém s nejohroženějšími skupinami obyvatel (senioři, rodiny s dětmi, neúplné rodiny, nízkopříjmové osoby).

  • Zrekonstruujeme vybrané městské domy a byty s cílem zvýšit kapacitu bytového fondu města.
  • Zapojíme město aktivně do projektů družstevního bydlení a projektů partnerství se soukromými investory.
  • Zaměříme se na důsledné vymáhání pohledávek za nájemní bydlení a jejich reinvestice do bytového fondu města.

VÍCE PARKOVACÍCH MÍST

Problematika odstavovaní vozidel v centru města, na sídlištích a dále ve vazbě na průmyslové, obchodní a rekreační plochy zásadním způsobem ovlivňuje jejich atraktivitu. Jejich neřešení má vliv na celkovou bezpečnost silničního provozu, přetíženost komunikační sítě a zhoršení životního prostředí.
Parkování, doprava v klidu je pro Jablonec nad Nisou významným problémem, který se zatím nepodařilo komplexně vyřešit.
Městská koncepce parkování se zabývá úpravou parkování zejména v centrální části města a okolí přehrady Mšeno (placená stání). V centru města se nachází poměrně velký počet postupně zpoplatňovaných parkovacích míst, která bohužel zabírají cenné plochy veřejných prostranství na povrchu, což nepředstavuje vzhledem k atraktivitě těchto oblastí a celé městské památkové zóny ideální využití těchto prostor. Výrazně chybí parkovací domy na obvodu centra a na sídlištích.
Naším cílem je odstranit deficit potřeby stání pro obyvatele, návštěvníky i zaměstnance. Vhodné bude i využití inteligentních systémů parkování.

  • Zvýšíme atraktivitu a informovanost o udržitelných formách dopravy.

   • Cílem kombinací integrované dopravy a zároveň udržitelné dopravy je snížit počet cest uskutečňovaných osobním automobilem.
   • Mezi udržitelné způsoby dopravy patří chůze, cyklistika, carsharing a veřejná doprava osob.
  • Budeme pokračovat v realizaci komplexního plánu revitalizace prostoru sídlišť.

   • Plán bude obsahovat soubor časově provázaných akcí řešících zejména nejzávažnější identifikované problémy a vedoucích ke zlepšení prostředí.
   • Cílem je zvýšit kvalitu života obyvatel na sídlištích prostřednictvím revitalizace veřejných prostranství (včetně zeleně, dětských hřišť, rekreačních ploch, chodníků, místních komunikací, technické infrastruktury apod.) a regenerace bytových domů (rekonstrukce, modernizace).
   • Výsledkem bude i zvýšení bezpečnosti a image dané části města.
   • V rámci IPRM byla realizována zóna Žižka Vrchu a okolí.
  • Budeme podporovat Carsharing strategií, která se snaží zaplnit mezeru v poptávce po mobilitě mezi veřejnou dopravou a cestováním osobními automobily.

   • Poskytuje výhody využívání automobilu a zároveň omezuje nevýhody spojené s vysokou závislostí na automobilech.
   • Carsharing je vhodný pro lidi a společnosti, které nepotřebují auto každý den a mají možnost využívat kvalitní VDO.
   • Carpooling je systém spolujízdy, kdy vlastníci automobilů nabízejí svezení dalším pasažérům více či méně organizovaně a to pravidelně či nepravidelně. Vyžaduje to vzájemnou důvěru a není příliš vhodný pro zorganizování ziskové činnosti.
   • Cílem je napomoci zavedení a rozvoji nových koncepcí sdílené automobilové dopravy, čímž dojde ke snížení počtu osobních automobilů ve městě, jejich vyššímu využití, zvýšení efektivnosti vložených prostředků do nákupu vozidel a jejich provozu a též ke snížení potřebného počtu odstavných a parkovacích míst a ke snížení celkové zátěže životního prostředí.

Otevřená radnice

Taky jste rozčarování, když něco vyřizujete na radnici nebo snad dokonce od úředníků něco chcete? Otevřená a přívětivá radnice je znakem vyspělé politické kultury města. Je to schopnost reagovat na podněty občanů, aktivně s nimi pracovat a komunikovat s občany jednoduchou a efektivní formou.

 • Zajistíme přívětivou a otevřenou radnici pro občany

  • Zavedeme systém úředníků odborných poradců, kteří budou hodnocení veřejností.
  • Nadále se budeme pravidelně potkávat s občany, organizovat pro ně odborné semináře a prezentace připravovaných akcí a rozvíjet moderní prostředky komunikace mezi občanem a úřadem.
  • Pravidelně budeme vytvářet ankety a dotazníky, které umožní analyzovat skutečné potřeby občanů města.
  • Zkvalitníme informovanost občanů ve městě pomocí radničního periodika, přehledných webových stránek.
  • Budeme dbát na profesionalitu a vstřícnost úředníků města při jednání s občany a udržovat kvalitu poskytovaných služeb bez navyšování počtu úředníků prostřednictvím anket získávat zpětnou vazbu občanů směrem k vedení radnice.
  • Budeme pokračovat s postupnou a plnou digitalizaci radnice. Podpoříme budování vysokorychlostních sítí a digitalizaci všech služeb a vztahů.
 • Zprůhledníme fungování města pro veřejnost

  • Umožníme občanům skutečnou kontrolu nad výdaji města (rozklikávací rozpočet).
  • Otevřeme rozpočet až k úrovni faktur, občané budou mít dokonalý přehled o financích města.
  • Zadávací řízení, smlouvy a faktury budou elektronicky snadno přístupné z webu města Jablonce.
  • Na sociálních sítích budeme informovat o jednotlivých aktivitách města.
  • Pro občany připravíme možnost se přihlásit k emailovému odběru pravidelných zpráv o dění ve městě s možností volby jaké části obsahu jej zajímají (kultura / sport / ekonomika / sociální služby / vzdělávání / správa města / rozvoj města / doprava).
 • Budeme spolupracovat s osadními výbory a podpoříme jejich činnost

  • Vylepšíme systém práce s osadními výbory a podpoříme vznik nových tak, aby pro každou část města existoval jeden.
  • Osadní výbory budou skutečnými výbory zastupitelstva.
  • Pro každý osadní výbor vytvoříme v rozpočtu fond, osadní výbory si samy navrhnou jeho využití.
  • Osadním výborům bude přidělen jeden zaměstnanec radnice, který zajistí lepší a rychlejší komunikaci při řešení požadavků na zlepšení údržby čtvrti.

Průhledné hospodaření

Hospodárné vynakládání peněz z rozpočtu města a pečlivé plánování výdajů je důležité pro další rozvoj města a zvyšování úrovně života jeho obyvatel.

 • Zajistíme rozklikávácí rozpočet a průhledné hospodaření města

  • Zavedeme do finančního řízení města software, který umožní skutečnou kontrolu nad výdaji města (rozklikávací rozpočet).
  • Otevřeme rozpočet až k úrovni faktur, občané budou mít dokonalý přehled o financích města.
  • Budeme každoročně snižovat zadluženost města.
  • Investiční rozvoj zajistíme s využitím dotačních zdrojů a případné úvěry bezpodmínečně používat jen do investiční výstavby.
  • Zadávací řízení, smlouvy a faktury budou elektronicky snadno přístupné z webu města Jablonce.
 • Budeme s rozmyslem plánovat a hospodařit

  • Zaktualizujeme víceletý investiční a finanční plán města.
  • Zefektivníme fondy města, aby bylo jednoduché žádat i účtovat.
  • Programy fondů budou odpovídat potřebám města a jejich obyvatel.
  • Umožníme víceleté financování u kvalitních opakovaných projektů.
  • Primárně budeme k realizaci služeb využívat městské společnosti a příspěvkové organizace.
 • O rozpočtu budou spolurozhodovat občané

  • Necháme občany navrhovat výdaje města a rozhodovat o nich – vyčleníme finance do participativního rozpočtu.
  • Pro každý osadní výbor vyčleníme částku, zohledňující velikost spravovaného území a sám tento výbor navrhne způsob jejího čerpání.

Lepší stav silnic a chodníků

Pohybovat se po městě ve vlastním vozidle, pěšky, MHD, nebo jiným dopravním prostředkem by mělo být pro občany bezproblémové. Kvalita a údržba silnic včetně chodníků je vizitkou města.

 • Výrazně zlepšíme stav silnic a chodníků ve městě

  • Každá městská čtvrť bude mít přiděleného správce městského majetku, který bude zodpovědný za dohled, údržbu a pořádek na komunikacích a chodnících.
  • Rekonstrukce komunikací a chodníků budeme plánovat a dodavatele prací hospodárně soutěžit. Za nedodržení doby dokončení budou vůči dodavatelům uplatněny sankce (případně budou naopak udělovány benefity za rychlejší dokončení).
  • Budeme pokračovat v projektu „město bez bariér“ a odstraňovat bariéry pro hendikepované spoluobčany a maminky s kočárky.
 • Zlepšíme dopravní síť města

  • Zrealizujeme úpravy a propojení ulic Pod Baštou – Smetanova – Mlýnská.
  • Podpoříme řešení křížení ulic U Přehrady x Palackého, Riegrova x Palackého, Budovatelů x Liberecká.
  • Budeme pracovat na odstranění kritických bodů na dopravní síti (zejména v křižovatkových uzlech).
  • Zkapacitněním křižovatek například dostavbou okružní křižovatky Ostrý roh.
  • Připravíme k realizaci další rekonstrukce místních komunikací.
  • Připravíme humanizaci ulic Liberecká, Budovatelů.
 • Zklidníme rezidenční oblasti

  • Zklidníme dopravu v zastavěném území, zejména v centru města a v obytných čtvrtích a současně vytvoříme systém místních komunikací bezproblémově zpřístupňujících tyto obytné lokality.
  • Podpoříme instalaci prvků omezujících rychlost pro zlepšení pohody bydlení, podmínek pro chodce a cyklisty.
  • V zónách budeme mimo jiné řešit odstavování a parkování vozidel, se zajištěním prostupnosti pro pěší a cyklisty s větším uplatněním zeleně.
 • Zvýšíme bezpečnost a komfort cyklistické dopravy

  • Jízdní kolo stává dopravním prostředkem, který slouží nejen k rekreačním aktivitám, ale i k praktickým potřebám dopravy do zaměstnání.
  • Cyklistické stezky jsou na území města realizovány minimálně a to pouze v rámci nových staveb komunikací, ucelený systém cyklistických stezek není k dispozici. Je nutné dobudovat a zvláště při plánování nových průjezdních úseků silnic zajistit odpovídající stezky, či pruhy pro cyklisty.
  • Zaktualizujeme generel cyklistické dopravy ve městě.
  • Zrealizujeme připravené projekty cyklostezek a cyklotras.
  • Budeme realizovat a udržovat segregované stezek pro cyklisty, s propojením stávajících úseků.
  • Budeme spolupracovat na zlepšování zázemí pro cyklisty – umístění cyklostojanů, zřízení úschoven kol.
  • Zajistíme údržbu dopravního orientačního značení na cyklostezkách a cyklotrasách.
  • Podpoříme založení a rozvoj systému půjčování kol ve městě.
 • Zajistíme zvýšení bezpečnosti dopravy

  • Hustota obyvatel a pěšího provozu na sídlištích je mimořádně vysoká a převažuje nad provozem automobilů. Přesto se komunikace na sídlištích používají ve stejném režimu jako komunikace ve volném prostoru města. Mnozí řidiči považují za normální jezdit rychlostí blížící se 50 km/h i mezi paneláky. Na většině sídlišť jsou také umístěny Základní školy.
  • V pěších zónách, především v centru města je velmi častým jevem projíždějící nebo zaparkovaný automobil, zjevně zneužívající možnosti volného vjezdu pro zásobování, a obtěžující i ohrožující pěší obyvatele. Situace se, i přes mnohé předvolební sliby a vyjádření zástupců města, vůbec nezlepšuje.
 • Důsledná kontrola

  • V pěších zónách budeme důsledně vyžadovat dodržování vytěsnění automobilové dopravy.
  • Budeme realizovat celorepublikový program Bezpečně do školy.
  • Městská policie bude oprávnění k vjezdu pravidelně kontrolovat.
 • Zajistíme lepší průjezdnost města

  • Odstraníme chaos v uzavírkách komunikací, město bude důkladně plánovat každoroční rozsah uzavírání a oprav komunikací.
  • Zpřehledníme informovanost o uzavírkách veřejnosti i odborníkům.
  • Budeme podporovat zavedení inteligentních semaforů.

Vzdělávání a volný čas

Kvalitní a dostupné vzdělávání je jedním ze základních pilířů fungující společnosti pro další generace. Možnost kulturního vyžití, péče o kulturní a historické odkazy je důležitá, včetně rozvoje dalších aktivit společnosti. Nedílnou součástí volnočasových aktivit jsou i pohybové aktivity, a proto se zasadíme o rozvoj sportovišť pro veřejnost. O Jablonci se říká, že je městem sportu, chtěli bychom, aby toto krédo platilo i dál, a proto podpoříme sportovní aktivity mládeže na všech výkonnostních úrovních.

 • Školství a vzdělávání

  • V oblasti školství plní město roli zřizovatele mateřských a základních škol. Primárně je jeho úkolem zajistit dostatečné finanční prostředky pro jejich provoz a vybavení.
  • Chceme udržet a rozvíjet síť kvalitních a dostupných vzdělávacích zařízení a subjektů.
  • Budeme zvyšovat kapacitu mateřských škol ve městě s předpokladem stability a reakce na demografický vývoj.
  • Do mateřských škol zajistíme umístění všech děti od 3 let věku.
  • Postavíme další zařízení pro umístění dětí mladších 3 let.
  • Budeme pokračovat ve zlepšování technického stavu školských objektů, zejména s důrazem na energeticky nehospodárný́ provoz, nevyhovující vnitřní prostory, absence bezbariérových přístupů, stárnoucí vybavení, chybějící či zastaralé zázemí pro volný čas a sportovní aktivity dětí.
 • Zlepšení kvality výuky v mateřských a základních školách

  • Naším cílem je zatraktivnit vzdělávací programy propojením škol s jabloneckými organizacemi.
  • Budeme podporovat mezinárodní aktivity škol. Budeme lépe podporovat alternativní formy vzdělávání na školách.
  • Chceme snižovat administrativní zátěž škol (např. sdílené správa sítě, nákupy, šablony dokumentů, weby, administrativa projektů atd..).
  • Zlepšíme podmínky pro jabloneckou mateřskou i základní školu Montessori.
  • Připravíme motivační program pro mladé pedagogy.
  • Podpoříme ekologickou výchovu dětí zážitkovou formou, a to jak v mateřských, tak v základních školách, prostřednictvím dotovaných programů, pomůcek a spolupráce s ekocentry.
 • Rozvoj středního, vyššího odborného a vysokoškolského vzdělávání

  • V Jablonci nad Nisou existují dvě gymnázia, čtyři střední odborné školy a odloučené pracoviště Technické univerzity v Liberci.
  • Ve spolupráci s Libereckým krajem chceme nadále zlepšovat technický stav školních budov a energeticky nehospodárný́ provoz.
  • Odloučené pracoviště Technické univerzity v Liberci budeme nadále podporovat.
 • Kultura a sport

  • Město žije, když se lidé mají příležitost potkávat při různých příležitostech – ať už sportovních, společenských či kulturních.
 • Zlepšení technického stavu kulturních zařízení

  • V Jablonci nad Nisou existuje značné množství kulturních zařízení. V posledních letech byly velké finanční prostředky investovány do rekonstrukce nejvýznamnějších kulturních zařízení (Eurocentrum, Městské divadlo, Muzeum skla a bižuterie, kino Junior, Klub Na Rampě, kostel sv. Anny, Dům Jany a Josefa V. Scheybalových).
  • Chceme vytvořit podmínky pro rekonstrukce dalších zařízení: Městské knihovny a kulturního domu v Kokoníně.
 • Zlepšení podmínek pro kvalitní kulturní vyžití

  • Budeme aktivně a efektivně využívat různých forem podpory z vnějších zdrojů (granty, dotace, soukromý́ sponzoring).
  • Chceme zajistit vyšší objem finančních prostředků alokovaných do oblasti kultury a dosáhnout jejich vyšší efektivity.
  • Budeme zlepšovat podmínky pro pořádání kulturních akcí, včetně jejich koordinace a finančního zajištění a pravidelně podporovat činnosti kulturních subjektů na území města.
 • Stabilita kulturních subjektů

  • S cílem zajistit kulturním subjektům finanční a provozní stabilitu připravíme v roce 2019 podle předem nastavených kritérií nový návrh na poskytnutí tříletých dotací pro kulturní subjekty na období let 2020–2023.
 • Zlepšení technického stavu sportovních zařízení

  • Ve vlastnictví města jsou zařízení: areál volnočasových aktivit v ul. Čelakovského, městská sportovní hala, plavecký bazén, atletická hala, atletický stadion, areál Srnčí důl, skatepark, dopravní hřiště, zimní stadion. Technický stav některých sportovních ploch znemožňuje kvalitní sportování nebo trávení volného času (areál Srnčí důl, Sokolovna, koupaliště Novoveská, pivovarské rybníky, sportovní areál ve Smetanově ulici – volejbalové kurty, skate park a další).
  • Naším cílem je zlepšení stavebně technického stavu sportovních zařízení a areálů a jejich zkvalitnění.
 • Plavecký bazén

  • Zajistíme přístavbu plaveckého bazénu 25 m (s využitím stávajícího – rekonstruovaného zázemí a technologií).
  • Dokončíme rekonstrukci plaveckého bazénu –vzduchotechnika šatny a sprchy.
 • Atletický stadion a lehkoatletická hala

  • Zajistíme spolufinancování položení nového polytanu.
 • Areál volnočasových aktivit Čelakovského a fotbalový areál Mšeno u Nisy

  • Zrealizujeme výstavbu objektu sociálního zázemí pro sportovce, veřejnost a zaměstnance s prostorami pro uskladnění techniky a materiálu.
 • Areál Srnčí důl

  • Zajistíme spolufinancování revitalizace Srnčího dolu se zajištěním základních služeb pro návštěvníky.
  • Úprava začlenění veřejně přístupné sportovní a rekreační plochy do lesnaté krajiny, která se nachází v těsné vazbě na městskou zástavbu.
 • Cyklostezky

  • Budeme pokračovat v realizaci cyklostezek Odra – Nisa
 • Judo aréna

  • Zajistíme spolufinancování výstavby.
 • Břízky „Kolečko“

  • Podpoříme realizaci propojení ulice Sportovní s lyžařským areálem.
 • Přehrada stezka pro in-line brusle a kola

  • Zajistíme realizaci přeložky komunikace Průběžná.
 • Sportovní areál v ulici Sokolí

  • Zajistíme správu nového areálu pro Základní školu, MŠ a veřejnost.
 • Školní hřiště u ZŠ Arbesova

  • Zrealizuje rekonstrukci sportovního areálu základní školy Arbesova.
 • Sportovní areál u ZŠ Liberecká

  • Zrealizuje rekonstrukci sportovního areálu základní školy Liberecká.
 • Tělocvičny ZŠ Mozartova

  • Zajistíme rekonstrukci sportovního zázemí základní školy Mozartova
 • Revitalizace volejbalového areálu – Smetanova ulice

  • Zajistíme spolufincování výstavby nového objektu zázemí, včetně ubytování pro sportovce, volejbalové kurty, kurty pro beach volejbal. Součástí je osvětlení a oplocení celého areálu.
 • Revitalizace lyžařského areálu Dobrá Voda

  • Zajistíme spolufincování a vybudování Snow parku v pravé části lyžařského svahu, včetně umělých skoků a překážek. Vybudování dětského svahu pro lyžařskou výuku předškolní a školní mládeže, včetně výstavby dětského a vybudování zasněžovacího systému lyžařského svahu, včetně vybudování retenční nádrže a čerpací stanice,
 • Vytváření podmínek pro kvalitní sportovní vyžití

  • Jablonec nad Nisou je dlouhodobě vnímán jako město sportu. Rozsahem druhů sportů, počtem sportovců a sportovních areálů a zařízení řadí Jablonec mezi největší sportovní centra v České republice.
 • Podpora sportování dětí a mládeže

  • Naší hlavní prioritou je podpora sportování dětí a mládeže, a to jak organizovaného ve sportovních organizacích a školách, tak i neorganizovaného vytvářením vhodných podmínek pro sportovní volnočasové aktivity.
 • Provozní stabilita

  • S cílem zajistit sportovním subjektům finanční a provozní stabilitu připravíme v roce 2019 podle předem nastavených kritérií nový návrh na poskytnutí tříletých dotací pro sportovní organizace na období let 2020–2023.
 • Finanční podpora

  • Z rozpočtu statutárního města každý rok vyčleníme minimálně 10 miliónů na neinvestiční výdaje na provoz sportovní infrastruktury ve vlastnictví sportovních organizací, na vlastní činnost sportovních organizací a na sportovní akce pořádané na území města.

Kvalitnější bydlení

Rozvoj města a úroveň života v něm se odvíjí od kvalitně zpracovaného územního plánu, možností bydlení a maximálního využití zanedbaných ploch města.

 • Výstavba a obnova

  • V historickém jádru města podpoříme dostavbu širšího centra města včetně revitalizace koryta Lužické Nisy s rozšíření ploch veřejných prostranství. Vytváříme podmínky pro nové investory se zájmem o výstavbu v prolukách zástavby centra města. Existující strukturu rozšíříme o další plochy s možností rozvoje. Zajistíme obnova a rekonstrukci bytového fondu v centru města, realizaci forem nízkonákladového bydlení (v souvislosti s potřebami a připravovanou legislativou) a rozšíříme kapacitu potřebných druhů bydlení úpravou nebo rekonstrukcí stávajících objektů
 • Revitalizace prostoru sídlišť

  • Budeme pokračovat v realizaci komplexního plánu revitalizace prostoru sídlišť. Plán obsahuje soubor časově provázaných akcí řešících zejména nejzávažnější identifikované problémy a vedoucích ke zlepšení prostředí. Cílem je zvýšit kvalitu života obyvatel na sídlištích prostřednictvím revitalizace veřejných prostranství (včetně zeleně, dětských hřišť, rekreačních ploch, chodníků, místních komunikací, technické infrastruktury apod.) Urychlíme regeneraci bytových domů (rekonstrukce, modernizace). Výsledkem bude zvýšení bezpečnosti a image dané části města.
 • Budeme pokračovat

  • V rekonstrukci stávajících a budování nových dětských hřišť, s doplněním a rekonstrukcí mobiliáře včetně přístřešků na odpad. Zřídíme odpočinkové a relaxační zóny. Vytvoříme podmínky pro pořádání společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí na veřejných prostranstvích, zejména v centru města a lokálních centrech.
 • Rozvoj systému veřejně přístupné zeleně

  • Budeme poračovat postupné úpravě a obnově výsadeb, ošetřování dřevin, oprav cest a mobiliáře. Připravíme a provedeme revitalizaci Mšenského parku
 • Podpoříme rozvoj systém sběru a využití tříděného odpadu

  • Přesuneme sběrný a separační dvůr Proseč nad Nisou včetně třídírny odpadů a plochy na recyklaci stavebních odpadů do nové lokality. Umístíme další podzemních kontejnery na tříděný odpad. Připravíme k realizaci zařízení na využití biologicky rozložitelných odpadů, včetně jejich racionálního využití kapacit a zajištění odbytu.
 • Zajistíme rozvoj

  • ochranné a doprovodné zeleně podél místních komunikací
  • zeleně s ekologicko stabilizační funkcí podél vodních toků
  • zeleně s ochrannou funkcí v rámci ploch výroby a skladování
  • veřejně přístupné zeleně v rámci ploch bytové výstavby

Větší čistota

Přirozenou potřebou každého člověka je žít v udržovaném, bezpečném a čistém prostředí. Pěkné veřejné prostranství je vizitkou města a jeho obyvatel v očích návštěvníků a turistů.

 • Zajistíme čistotu a pravidelnou údržbu veřejného prostranství ve všech částech města

  • Budeme dbát na důslednou čistotu a úklid města v centru, v městských parcích, přehrady Mšeno a v okrajových částech města.
  • Tyto práce zajistí především Technické služby města Jablonec a jablonečtí pracovníci veřejně prospěšných prací.
  • Občané Jablonce mohou přes webové stránky nebo mobilní aplikaci Lepší místo oznamovat problémy s čistotou ve svém okolí.
  • Zlepšíme odvoz tříděného odpadu a odstraníme nedůstojný stav a znečištění na jednotlivých stanovištích.
 • Důsledně dohlédneme na dodržování veřejného pořádku ve městě i okolí

  • Budeme důsledně postihovat porušování veřejného pořádku a městských vyhlášek.
  • Zavedeme systému správců zajišťujících bezpečnost a veřejný pořádek pro všechny návštěvníky parků a veřejných sportovišť.
 • Podpoříme rozvoj systém sběru a využití tříděného odpadu

  • Přesuneme sběrný a separační dvůr Proseč nad Nisou včetně třídírny odpadů a plochy na recyklaci stavebních odpadů do nové lokality.
  • Umístíme další podzemních kontejnery na tříděný odpad.
  • Podpoříme projekty zaměřené na zvyšování podílu vytříděných, dále využitelných odpadů.
  • Připravíme realizaci zařízení na využití biologicky rozložitelných odpadů, včetně jejich racionálního využití kapacit a zajištění odbytu.

Rozvoj cestovního ruchu

Jablonec nad Nisou má velký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu, vyplývající z jeho polohy i bižuterní a sklářské tradice.

 • Zvelebíme městské rekreační lokality

  • Zvelebíme městské rekreační lokality
 • Řeka Nisa – zapomenutá tepna Jablonce

  • Ve spolupráci s Jabloneckou energetickou společností odstraníme nevzhledné potrubí parovodů. Budeme pokračovat v revitalizaci Lužické Nisy v úseku od autobusového nádraží po park Nová Pasířská.
 • Přehrada Mšeno

  • Vykoupíme pozemky na poloostrově Tajvan. Ve spolupráci s Povodím Labe zaktualizujeme koncepci řešení přehrady. Budeme pokračovat v budování zázemí pro návštěvníky přehrady (venkovní sprchy, toalety, vstupy k vodě, včetně bezbariérových) a v doplňování vhodného mobiliáře. Zrealizujeme přeložení – odklonění ulice Průběžná ulice od vodní hladiny a dokončíme stezku pro in-line brusle a kola a vybudujeme nové pláže na východním břehu.
 • Rekonstrukce a rozšíření plaveckého bazénu

  • Zajistíme spolufinancování přístavby plaveckého bazénu – 25 m s využitím stávajícího rekonstruovaného zázemí a technologií. Rozšíření areálu k pláži u přehrady včetně nadchodu přes frekventovanou ulici U Přehrady. Rozšíříme služby pro koupající v bazénu i přehradě. Vybudujeme zázemí a servis pro karavany. Zajistíme úpravu parkovacích ploch a dopravního režimu v okolí bazénu.
 • Revitalizace Novoveského koupaliště

  • Zajistíme spolufinancování na vyčištění, odbahnění a odtěžení ekologické zátěže a opravu stavebních částí a mobiliáře.
 • Revitalizace koupaliště Vrkoslavice

  • Zajistíme spolufinancování na vyčištění a odbahnění horního pivovarského rybníku, úpravy břehů, terénu, vybudování potřebného zázemí a vybavení pro koupání veřejnosti.
 • Bižuterní centrum Jablonec nad Nisou – objekt městských lázní

  • Zajistíme finanční spoluúčast projektu Svazu výrobců skla a bižuterie, na konverzi objektu lázní na „bižuterní centrum“ pro turisty a návštěvníky města se stálou expozici současného bižuterního průmyslu, předvádění bižuterních technik /vinutí perlí, malování na skle, návlek apod.
 • Revitalizace lyžařského areálu Dobrá Voda

  • Zajistíme spolufincování vybudování Snow parku v pravé části lyžařského svahu, včetně umělých skoků a překážek. Vybudování dětského svahu pro lyžařskou výuku předškolní a školní mládeže, včetně výstavby dětského a vybudování zasněžovacího systému lyžařského svahu, včetně vybudování retenční nádrže a čerpací stanice.
 • Areál Srnčí důl

  • Zajistíme spolufinancování revitalizace Srnčího dolu se zajištěním základních služeb pro návštěvníky. Úprava začlenění veřejně přístupné sportovní a rekreační plochy do lesnaté krajiny, která se nachází v těsné vazbě na městskou zástavbu.
 • Multipark Letní kino

  • Zajistíme spolufinancování na vybudování multiparku v areálu Letního kina. Areál umožní přes den aktivity pro všechny věkové skupiny a večer provoz Letního kina (s částečným zastřešením). Součástí areálu bude jednoduchá multifunkční budova s infocentrem drobným občerstvením s veřejnými toaletami.
 • Dětská herna pro celoroční využití

  • Vybudování vnitřní celoroční herny v prostorách Eurocentra výstavního pavilonu (S4) k celoročnímu vyžití místních obyvatel i turistů i v době nepříznivého počasí.
 • Informační systém v Jablonci nad Nisou

  • Zajistíme vybudování nového navigačního a informačního systému. Aktualizaci stávajících informačních ukazatelů, rozcestníků, sloupů a stojanů. Připravíme pro turisty i místní tematické trasy městem: Jablonec v půl hodině, Slavné Jablonecké vily, Proměny města, Do parku a Běžecké trasy.

Doprava

Nadále budeme pracovat na zvyšování bezpečnosti na komunikacích a veřejných prostranstvích, jak rozšířením dopravněbezpečnostních opatření, tak posílením preventivní činnosti se zaměřením na děti, mládež a další ohrožené skupiny obyvatel. Podpoříme osvětlení dalších přechodů pro chodce.

 • Městská hromadná doprava

  • Zajistíme MHD prostřednictvím nově založené Jablonecké dopravní a.s. ve stávajícím rozsahu dopravní obslužnosti (od Rychnova po Bedřichov a Lukášova po Maxov).
  • Budeme podporovat nákup dalších autobusů na alternativní pohon (autobusy na zemní plyn a elektrobusy).
  • Zachováne tramvajovou dopravy mezi Jabloncem a Libercem a zkrátíme interval mezi spoji v dopravních špičkách na 10 minut.
  • Zachováme bezplatnou přepravu pro seniory nad 70 let.
  • Budeme pokračovat v opravách stávajících autobusových čekáren a zajistíme výstavbu čekáren nových.
 • Výrazně zlepšíme stav silnic a chodníků ve městě

  • Každá městská čtvrť bude mít přiděleného správce městského majetku, který bude zodpovědný za dohled, údržbu a pořádek na komunikacích a chodnících.
  • Rekonstrukce komunikací a chodníků budeme plánovat a dodavatele prací hospodárně soutěžit.
  • Za nedodržení doby dokončení budou vůči dodavatelům uplatněny sankce (případně budou naopak udělovány benefity za rychlejší dokončení).
  • Budeme pokračovat v projektu „město bez bariér“ a odstraňovat bariéry pro hendikepované spoluobčany a maminky s kočárky.
 • Zlepšíme dopravní síť města

  • Zrealizujeme úpravy a propojení ulic Pod Baštou – Smetanova – Mlýnská.
  • Podpoříme řešení křížení ulic U Přehrady x Palackého, Riegrova x Palackého, Budovatelů x Liberecká.
  • Budeme pracovat na odstranění kritických bodů na dopravní síti (zejména v křižovatkových uzlech).
  • Zkapacitněním křižovatek například dostavbou okružní křižovatky Ostrý roh.
  • Připravíme k realizaci další rekonstrukce místních komunikací.
  • Připravíme humanizaci ulic Liberecká, Budovatelů.
 • Zklidníme rezidenční oblasti

  • Zklidníme dopravu v zastavěném území, zejména v centru města a v obytných čtvrtích a současně vytvoříme systém místních komunikací bezproblémově zpřístupňujících tyto obytné lokality.
  • Podpoříme instalaci prvků omezujících rychlost pro zlepšení pohody bydlení, podmínek pro chodce a cyklisty.
  • V zónách budeme mimo jiné řešit odstavování a parkování vozidel, se zajištěním prostupnosti pro pěší a cyklisty s větším uplatněním zeleně.
 • Zvýšíme bezpečnost a komfort cyklistické dopravy

  • Jízdní kolo stává dopravním prostředkem, který slouží nejen k rekreačním aktivitám, ale i k praktickým potřebám dopravy do zaměstnání. Cyklistické stezky jsou na území města realizovány minimálně a to pouze v rámci nových staveb komunikací, ucelený systém cyklistických stezek není k dispozici.
  • Je  nutné dobudovat a zvláště při plánování nových průjezdních úseků silnic zajistit odpovídající stezky, či pruhy pro cyklisty.
  • Zaktualizujeme generel cyklistické dopravy ve městě.
  • Zrealizujeme připravené projekty cyklostezek a cyklotras.
  • Budeme realizovat a udržovat segregované stezek pro cyklisty, s propojením stávajících úseků.
  • Budeme spolupracovat na zlepšování zázemí pro cyklisty – umístění cyklostojanů, zřízení úschoven kol.
  • Zajistíme údržbu dopravního orientačního značení na cyklostezkách a cyklotrasách.
  • Podpoříme založení a rozvoj systému půjčování kol ve městě.
 • Zajistíme zvýšení bezpečnosti dopravy

  • Hustota obyvatel a pěšího provozu na sídlištích je mimořádně vysoká a převažuje nad provozem automobilů. Přesto se komunikace na sídlištích používají ve stejném režimu jako komunikace ve volném prostoru města. Mnozí řidiči považují za normální jezdit rychlostí blížící se 50 km/h i mezi panelovými domy. Na většině sídlišť jsou také umístěny základní školy.
  • V pěších zónách, především v centru města je velmi častým jevem projíždějící nebo zaparkovaný automobil, zjevně zneužívající možnosti volného vjezdu pro zásobování, a obtěžující i ohrožující pěší obyvatele.
  • Situace se, i přes mnohé předvolební sliby a vyjádření zástupců města, vůbec nezlepšuje.
 • Důsledná kontrola

  • V pěších zónách budeme důsledně vyžadovat dodržování vytěsnění automobilové dopravy.
  • Budeme realizovat celorepublikový program Bezpečně do školy.
  • Městská policie bude oprávnění k vjezdu pravidelně kontrolovat.
 • Zajistíme lepší průjezdnost města

  • Odstraníme chaos v uzavírkách komunikací, město bude důkladně plánovat každoroční rozsah uzavírání a oprav komunikací.
  • Zpřehledníme informovanost o uzavírkách veřejnosti i odborníkům.
  • Budeme podporovat zavedení inteligentních semaforů.

Ochrana kulturního dědictví

V Jablonci nad Nisou se nachází celkem 182 kulturních památek, z toho 134 v městské památkové zóně. Nejcennější je dědictví secesní a funkcionalistické architektury. Mimoto existují ve městě i další historicky zajímavé objekty, které nejsou pod památkovou ochranou. Přes investice v minulých letech se řada z nich nachází ve špatném stavu, jež v extrémních případech ohrožuje jejich samotnou existenci. Klíčovým faktorem pro zabezpečení možné rekonstrukce památkových objektů je nalezení jejich vhodného využití pro podnikatelské i neziskové aktivity.

 • Finanční podpora

  • Nadále budeme spolufinancovat programy Ministerstva kultury na obnovu a restaurování kulturních památek v Jablonci nad Nisou. Rozšíříme fond na zlepšení úrovně bydlení o objekty v městské památkové zóně, včetně kulturních památek.

Rozvoj podnikatelského prostředí

Město potřebuje kvalitní a životaschopný́ podnikatelský sektor nejen z hlediska fiskálního (příjmy ze sdílených daní z podnikání fyzických i právnických osob, daní z podnikatelských nemovitostí, správních poplatků aj.), ale i z hlediska udržení sociální stability a posílení socioekonomického pilíře udržitelného rozvoje (zaměstnanost, podpora veřejně-prospěšných aktivit). Podnikatelé naopak využívají klíčovou infrastrukturu, financovanou veřejným sektorem (město, kraj, stát) a celou škálu veřejných služeb (státní správa, vzdělávací instituce, policie, hasiči atp.).

 • Zkvalitnění podnikatelské infrastruktury

  • Připravíme (územní a majetková, vč. zainvestování) vhodné nové plochy pro podnikatelské účely (přístupové komunikace, napojovací body, regulativy umožňující rozvoj podnikání)
  • Podpoříme začínající podnikatele formou vytvoření a zajištění provozu podnikatelského inkubátoru ve spolupráci se sousedním Libercem.
 • Zlepšení spolupráce a komunikace

  • Obnovíme oficiální platformy pro komunikaci mezi reprezentací Města (samosprávy i státní správy) a zástupci významných podniků i MSP ve městě, hospodářskou komorou, podnikatelskými svazy aj.
  • Zřídíme kontaktní místo pro podnikatele v rámci Magistrátu města Jablonec nad Nisou (v rámci struktury vnitřního informačního střediska).
  • Zajištění kvalitního informačního servisu pro podnikatele (samostatná sekce na webových stránkách města, informační tiskoviny, pravidelná setkání a besedy na aktuální témata aj.)
  • Budeme propagovat úspěšné podnikatelské projekty a inovační záměry připravované a realizované firmami v Jablonci nad Nisou.
  • Připravíme organizaci setkávání ředitelů škol a podnikatelů, dnů otevřených dveří pro děti a mládež s prezentací příkladů dobré praxe, popularizace technických disciplín a úspěšných podnikatelů.
 • Regenerace a využití brownfields

  • Připravíme spolufinancování dotačních programů regenerace a využití brownfields.
 • Přehled jabloneckých lokalit brownfields

  • Růžová – čp 1134 výrobní objekt
  • Pražská – čp 962, 963, 852 bytové domy
  • Petra Bezruče – čp 3000 rozlehlá budova
  • Tržní – zámeček Schlaraffie – budova
  • Budovatelů – bývalé lázně
  • Turnovská – bývalá Porodnice – areál, budovy
  • Dlouhá – areál čp 2982 – výrobní areál s budovami
  • Mlýnská – bývalá galvana
  • SNP – čp 1208 – bytový́ dům
  • Čsl. Armády – Liaz Rýnovice – výrobní areál – severní cíp
  • Belgická – Liaz skládka – plocha se skládkou zeminy, stavby
  • Pod Vodárnou – bývalé ZD – areál s budovami
  • Horní– Proseč nad Nisou – areál s budovami
  • Prosečská– bývalá Škola – budova
  • Pražská – Vrkoslavice – pivovar areál s budovami
  • U Přehrady – část ppč.1342/2 – plocha mezi halou a Tescem
  • Podhorská – Jablonecké Paseky – bývalé Hřiště – asfaltová plocha, budovy
  • Jablonecké Paseky – olejová výtopna – areál s budovami

Životní prostředí, urbanismus a bydlení

Jablonec nad Nisou bude spolehlivým fungujícím a atraktivním městem – bránou do Jizerských hor, s příjemným prostředím, poskytujícím možnosti kvalitního bydlení, všestranného vyžití a umožňující udržitelný́ rozvoj území.

  • Budeme podporovat

   • ekonomicky efektivní aplikace kombinované výroby elektrické energie a tepla ve stávajících i nových zdrojích
   • opatření ke zlepšení tepelně technických vlastností stávajících veřejných a obytných budov
   • výstavbu energeticky úsporných domů s využitím obnovitelných zdrojů energie
   • zavádění systémů energeticky šetrného veřejného osvětlení (např. LED, adaptabilní systémy aj.), snižujícího světelné znečištění
   • postupné doplnění stávajícího systému likvidace splaškových vod o chybějící kanalizační stoky
   • realizaci ČOV a systému splaškové kanalizace v Kokoníně
   • realizace oddílné kanalizační soustavy v Proseči nad Nisou (zejména Horní Proseč) se zaústěním do hlavního sběrače
   • realizace systému splaškové kanalizace, včetně čerpací stanice a výtlaku v lokalitě Dobrá Voda
   • výstavbu malých lokálních ČOV tam, kde není systém veřejné kanalizace
 • Revitalizace vodních toků

  Současný stav většiny vodotečí na území města není příliš dobrý, s velkým podílem zatrubněných nebo historicky opevněných koryt. Systematickou úpravu a údržbu komplikuje zástavba podél vodních toků a též umístění parovodu podél Lužické Nisy.

  • připravíme revitalizaci úseků vodních toků zejména v zastavěném území, s rozvíjením doprovodné zeleně s ekologicky stabilizační funkcí, vodních toků na území města zejména přírodě blízkým způsobem a jejich zpřístupnění, Lužické Nisy v úseku od autobusového nádraží po park Nová Pasířská
  • vytvoříme podmínky pro sportovně rekreační využití vodních ploch
  • budeme pokračovat v opatření na zlepšování kvality vody v přehradě Mšeno (likvidace zdrojů znečištění v území)
  • odstraníme parovod z koryta Lužické Nisy
 • Podpoříme

  • vznik integrovaných informačních systémů
  • rozvoj vysokorychlostního připojení k internetu
  • rozšiřování míst s veřejným přístupem na internet
  • rozvoj nejnovějších informačních a komunikačních technologií
 • Podpoříme rozvoj systém sběru a využití tříděného odpadu

  • přesuneme sběrný a separační dvůr Proseč nad Nisou včetně třídírny odpadů a plochy na recyklaci stavebních odpadů do nové lokality
  • umístíme další podzemních kontejnery na tříděný odpad
  • podpoříme projekty zaměřené na zvyšování podílu vytříděných, dále využitelných odpadů
  • připravíme realizaci zařízení na využití biologicky rozložitelných odpadů, včetně jejich racionálního využití kapacit a zajištění odbytu
 • Revitalizace veřejných prostranství

  Veřejná prostranství utváří image města a jsou jedním z hlavních prvků, které ovlivňují jeho atraktivitu. Za veřejná prostranství jsou považována všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

 • Budeme pokračovat

  • v rekonstrukci stávajících a budování nových dětských hřišť, s doplněním a rekonstrukcí mobiliáře včetně přístřešků na odpad. Zřídíme odpočinkové a relaxační zóny.
  • ve vytváření podmínek pro pořádání společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí na veřejných prostranstvích, zejména v centru města a lokálních centrech
  • Podpoříme umisťování nových a restaurování stávajících uměleckých děl na veřejných prostranstvích.
 • Rozvoj systému veřejně přístupné zeleně

  Rozloha veřejných prostranství s charakterem parku, v nichž postupně probíhají úpravy v podobě nových výsadeb, ošetřování stávajících dřevin, opravy cest či doplnění mobiliáře, čítá více než 14 ha. Celkové množství veřejných prostor v péči města, kde je prováděna pravidelná údržba zeleně, je zhruba 87 ha (trávníky, keřové porosty, živé ploty, ošetřování dřevin apod.), louky a pastviny tvoří dalších přibližně 50 ha. V rámci Integrovaného programu rozvoje města dochází i k revitalizaci sídlištních ploch a revitalizaci veřejných prostranství, zejména pak parků.

 • Připravíme a provedeme revitalizaci

  • projektu Revitalizace Mšenského parku
  • obnovu zeleně na hlavním městském hřbitově
 • Připravíme rozvoj

  • ochranné a doprovodné zeleně podél místních komunikací
  • zeleně s ekologicko stabilizační funkcí podél vodních toků
  • zeleně s ochrannou funkcí v rámci ploch výroby a skladování
  • veřejně přístupné zeleně v rámci ploch bytové výstavby
 • Eliminace škodlivých dopadů lidské činnosti na ŽP

  • zajistíme pokračování na odstraňování starých ekologických zátěží, včetně revitalizace brownfields a likvidace nepovolených skládek včetně následné revitalizace území.